NIO – open data

Posted on 10/10/2013

0


Kratek opis:

Ministrstvo za notranje zadeve je skupaj s podjetjem SRC prenovilo portal NIO – Nacionalni interoperabilnostni okvir. NIO je portal, ki omogoča objavo odprtih podatkov javnega sektorja, aplikacij, standardov, dobrih praks in pravil. Na enem mestu uporabniku omogoča iskanje po izdelkih ponovne uporabe, objavo surovih podatkov ter dostop do aplikacij, ki te podatke na kakršne koli načine obdelujejo. Še več, nacionalni portal NIO – centralna točka, preko povezovanj z drugimi evropskimi (npr: Joinup) in svetovnimi portali sega tudi onkraj slovenskih meja. Projekt je sofinanciran s strani evropskih socialnih skladov.

Zamislite si, da ste prodajalec avtomobilov in da razpolagate s podatki o številu na novo registriranih avtomobilov po mesecih v letu 2013. Ali pa, da ste študent farmacije in želite napisati raziskovalno nalogo na temo porabe zdravil v Sloveniji ter razpolagate s podatki o številu porabljenih zdravil izdanih na recept po starosti, spolu in področju v RS za leto 2012. Objavo tovrstnih podatkov omogoča vladni portal NIO.

Odprt svet

Še več, ko začnejo vlade in vladne institucije prosto objavljati podatke na spletu, te niso samo prosto dostopni, temveč jih lahko hekerji, aktivisti, podjetja, akademski svet in celo same vladne institucije začnejo med seboj povezovati, organizirati, obdelovati in na koncu prikazovati v obliki tabel, grafov in interaktivnih vsebin. V želji po izboljšanju gospodarske situacije in kakovosti življenja ljudi se je tudi Ministrstvo za notranje zadeve odločilo, da naredi nov korak v »odprto« smer preko enega centra – portala NIO.

Ozadje

Portal NIO je začel delovati že leta 2009 in je bil prvotno namenjen objavi tako imenovanih izdelkov interoperabilnosti, ki so po svoji vsebini standardi, dobre prakse, priporočila, metodologije in pravila za vzpostavitev in povezovanje informacijskih rešitev na nacionalnih in internacionalnih ravneh.

Slika 1: Portal NIO – prva stran.

Slika 1: Portal NIO – prva stran.

 

Svetovni in evropski trendi v zadnjih letih spodbujajo objavo, ponovno uporabo ter obdelovanje nekoč širši javnosti nedostopnih podatkov, zato so se na Ministrstvu za notranje zadeve odločili za prenovo portala NIO, ki bo poleg izdelkov omogočal tudi objavo podatkov in aplikacij, ki te podatke vizualizirajo.

Naloga

Cilj prenove portal NIO je bil v dogovorjenem času končnim uporabnikom zagotoviti prijazen portal, ki na enem mestu omogoča objavo in iskanje izdelkov, podatkov in aplikacij. Še več, cilj portala NIO je smiselno predstaviti izdelke, ki v svojem bistvu narekujejo smernice za razvoj informacijskih rešitev – aplikacij. Aplikacije kot take pa potrebujejo podatke v obliki, ki so najbolj prikladne za nadaljnjo obdelavo. Portal NIO tako ne želi samo objavljati podatke v kateri koli obliki, pač pa ponuditi podatke v odprtih formatih (CSV, ODS, ODT …) ter podatke dostopne v preko URI-jev v RDF-formatih, ki se jih lahko na koncu poveže v omrežje sorodnih podatkov.

Slika 2: Linking Open Data cloud diagram, by Richard Cyganiak and Anja Jentzsch VIR: http://lod-cloud.net/.

Slika 2: Linking Open Data cloud diagram, by Richard Cyganiak and Anja Jentzsch VIR: http://lod-cloud.net/.

Izvajalci

Pri prenovi portala NIO so sodelovali naročnik (Ministrstvo za notranje zadeve), izvajalec (podjetje SRC) in končni uporabniki (Ministrstvo za notranje zadeve, ARSO, GURS, Ljudmila, Ministrstvo za zdravje, SURS, NUK in Ministrstvo za kulturo). Tekom implementacije smo izvedli fokus grupo in poizkusili že v sami izvedbi upoštevali želje, pripombe in predloge uporabnikov.

Tehnologija

Tehnologije, ki jih uporablja sistem NIO:

  • MVC (Model – View – Controller) arhitektura,
  • Struts, predvsem kot kontrolni del aplikacije (controller),
  • ogrodje Tiles ter JSP-je, ki s pomočjo »tag knjižnic« generirajo html obliko, primerno za prikaz v brskalniku (view),
  • uporaba XmlHttpRequest objekta v brskalniku, ki nam omogoča izvajanje asinhronih in sinhronih klicev na strežnik brez osveževanja celotne strani – AJAX,
  • Spring, konfiguracija in upravljanje s konfiguracijskimi in poslovnimi objekti,
  • JDBC, za pridobivanje podatkov iz podatkovne zbirke,
  • uporaba skupnih servisov za potrebe avtorizacije, pridobivanja šifrantov, idr.,
  • za izgled se uporablja CSS,
  • JavaScript za validacijo podatkov in interaktivnost aplikacije.

 

Rezultati

Prenova portala NIO je bila zaključena v dogovorjenih časovnih okvirjih. Gospodarstvu, javni upravi, izobraževalnim in akademskim institucijam, nevladnim organizacijam in širši javnosti je sedaj na voljo uporabniku prijazen portal, ki omogoča iskanje po izdelkih, podatkih in aplikacijah.

Slika 3: Prenovljeni portal NIO (vir: http://nio.gov.si/nio/).

Slika 3: Prenovljeni portal NIO (vir: http://nio.gov.si/nio/).

IZJAVA NAROČNIKA:

Zakaj ste se lotili projekta?

Zamisel o nadgradnji portala NIO za dostop do odprtih podatkov in aplikacij je skladna z našo zakonodajo, ki določa dostop do informacij javnega značaja, zakona o varstvu osebnih podatkov in drugih predmetnih zakonov. Portal NIO omogoča enotno nacionalno točko, kjer lahko javna uprava objavlja tudi strojno berljive podatke. Tako so lahko na voljo zbirke podatkov na internetu z namenom, da imajo lahko korist od ponovne uporabe podatkov podjetja, znanstvene in izobraževalne institucije kot tudi sami lastniki podatkov, torej javna uprava.

Dostop do javnih podatkov in njihove ponovne uporabe omogoča odprto upravo in vir bogatih rešitev še nerealiziranih gospodarskih možnosti predvsem tako, da so dani podatki na voljo za uporabo javni upravi, podjetjem in državljanom v strojno čitljivi obliki na spletu.

Kaj ste pridobili s portalom NIO?

Portal NIO je v spremenjeni podobi postal prijaznejši za uporabo, predvsem pa bogatejši s svojimi vsebinami. Povezava z evropskimi portali na semantični ravni je že vzpostavljena (glej objave na Joinup, npr. https://joinup.ec.europa.eu/catalogue/asset_release/classification-education-and-training-klasius). Povezava z drugimi Open data portali pa bo predvidoma že do konca septembra.

Pravica do ponovne uporabe informacij in podatkov javnega sektorja se povezuje s pojmom “odprte uprave”.

V času današnje velike gospodarske krize Evropska komisija govori o odpiranju podatkov kot o “zlatem rudniku” idej in gospodarskem potencialu. S portalom NIO, kjer lahko javna uprava objavlja uporabnikom zanimive in kakovostne podatke, želimo na ta način prispevati h gospodarski rasti, spodbujanju inovacij in ustvarjanju delovnih mest.

Tanja Brlečič