Izgradnja hitrih komunikacijskih povezav med podatkovnimi centri Pošte Slovenije, d. o. o., z uporabo tehnologije dwdm

Posted on 08/07/2013

0


Trend hitrega razvoja in rasti tehnologij IT, razvoj poslovnega okolja Pošte Slovenije, d. o. o., (slika 1: Razvoj poslovnih storitev Poslovnega centra Pošte Slovenije, d. o. o.) ter načrtovane posodobitve arhitekture podatkovnih centrov z novimi tehnologijami so bili razlog, da se je na Pošti Slovenije, d. o. o., izvedla posodobitev optičnih sistemov prenosa med podatkovnimi centri (Poslovni centri Pošte Slovenije, d. o. o.).

Obstoječi optični sistemi prenosa namreč niso več zadostovali trenutnim in bodočim prometnim zahtevam Pošte Slovenije, d. o. o.,  kot tudi potrebam, ki jih zakupujejo njihovi poslovni partnerji.

Kot inženir z nekajletno prakso na področju optičnih komunikacij lahko potrdim, da so se generatorji razvoja telekomunikacijskih omrežij spremenili. Včasih so bile to nove tehnologije na vseh področjih, ki so narekovale razvoj telekomunikacijskih omrežij, v zadnjih letih pa so to storitve, aplikacije in vsebina. Lahko bi rekli, da se danes vse vrti okoli končnega uporabnika, ki nam v dokaj hitrem ritmu narekuje tempo razvoja, tehnologija pa je tista, ki mu mora slediti, in ne obratno.

Slika 1: Razvoj poslovnih storitev Poslovnega centra Pošte Slovenije, d. o. o. (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

Slika 1: Razvoj poslovnih storitev Poslovnega centra Pošte Slovenije, d. o. o. (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

Pomemben del strategije razvoja Pošte Slovenije, d. o. o., so poleg univerzalnih poštnih storitev in storitev logistike postale tudi informacijske storitve. Kakovostno izvajanje le-teh je ena glavnih prioritet in ključni dejavnik, ki Pošti Slovenije, d. o. o., zagotavlja kontinuirano poslovanje in nenazadnje tudi prednost pred ostalimi ponudniki podobnih ali enakih storitev. Cilj je tako zagotoviti neprekinjenost poslovanja in zagotavljanja IT kot storitve. Ključno vlogo zagotavljanja nosi struktura in organiziranost podatkovnih centrov. Visoko razpoložljiv, zmogljiv in varen podatkovni center danes predstavlja jedro sodobnega okolja IT. Poslovni centri Pošte Slovenije, d. o. o., tako omogočajo komurkoli, da začne s poslom takoj.

Pomembno vlogo pri zagotavljanju storitev IT podatkovnih centrov med seboj, zanesljivosti, neprekinjenega delovanja imajo tudi hitre komunikacijske povezave med njimi.

Zakaj so hitre komunikacijske povezave potrebne?

Funkcija podatkovnih centrov je lahko različna. V primeru Pošte Slovenije, d. o. o., lahko vsak podatkovni center poleg zagotavljanja komunikacijske infrastrukture za lastne potrebe nudi tudi zagotavljanje rezervnega okolja oziroma infrastrukturo za obnovitev po nesreči (DRC – Disaster Recovery Center). Pošta Slovenije, d. o. o., poleg zagotavljanja rezervnega okolja za lastne potrebe le-to nudi tudi kot storitev v obliki nudenja prostora za namestitev komunikacijske opreme, replikacije podatkov in replikacijo virtualnih strežnikov kot izvedbo varnostnih kopij na oddaljeni lokaciji ali pa kot zagotavljanje grozd strežnikov. Vse našteto Pošta Slovenije, d. o. o., zagotavlja z danes vedno bolj uveljavljenimi modeli storitev računalništva v oblaku: IaaS, PaaS, SaaS (slika 2: Poslovni center XaaS – ˝Anything as a Service˝), ki ravno tako zahtevajo neprekinjeno delovanje.

Slika 2: Poslovni center – XaaS (˝Anything as a Service). (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

Slika 2: Poslovni center – XaaS (˝Anything as a Service). (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

Zagotavljanje vsega naštetega je pogojeno z ustrezno pasovno širino oziroma z zadovoljivo bitno hitrostjo prenosa med podatkovnimi centri. Odgovor Pošte Slovenije, d. o. o., na te zahteve je bil v ustreznem načrtovanju in izboru sodobnega in fleksibilnega optični sistem prenosa, ki se bo lahko prilagajal novim, hitro spreminjajočim se prometnim potrebam, potrebam bo dodatni pasovni širini, poleg tega pa bo sistem omogočal neko dodano vrednost in optimizacijo stroškov ter nadzor in upravljanje vse kompleksnosti, ki jo tako omrežje prinaša.

Projekt se v tej fazi ni dotikal same arhitekture podatkovnega centra, ampak le posodobitve obstoječih komunikacijskih povezav med podatkovnimi centri. Le-te sedaj zagotavljajo vse lastnosti, značilne za DRC (˝Disaster Recovery Center˝) rešitve (BC/DC – ˝Bussines critical/Disaster recovery˝). Lahko bi rekli, da je bila poleg že naštetega postavljena tudi osnova za izgradnjo nove sodobne komunikacijske arhitekture podatkovnega centra, ki je predmet naslednjega projekta (Komunikacijska oprema za DC), ki ga bo za Pošto Slovenije, d. o. o., izvedel SRC, d. o. o.

Za izvedbo hitrih komunikacijskih povezav je bila izbrana tehnologija gostega valovnega multipleksiranja DWDM (˝Dence Wavelenght Devision Multiplexing˝).

Zakaj DWDM?

Uporaba optičnega prenosnega medija kot osnovnega gradnika in optičnih prenosnih sistemov DWDM predstavlja idealno oziroma najboljšo možno izbiro (slika 3: DWDM – lastnosti).

Slika 3: DWDM – lastnosti. (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

Slika 3: DWDM – lastnosti. (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

Tehnologija DWDM prinaša sledeče prednosti:

 • najmanjše možne zakasnitve (˝low latency˝),
 • enostavno razširljivost v primeru novih prometnih zahtev ali povečanje gostote prenašanih signalov oziroma potrebo po večji pasovni širini (˝scalability˝),
 • hitrost prenašanih signalov preko vsakega od optičnih kanalov (valovne dolžine ITU-T DWDM valovnega spektra C in L frekvenčni pas) je lahko 10, 40 ali 100 Gbit/s,
 • zagotavljanje različnih storitev v istem omrežju (˝convergence˝),
 • ločevanje različnih signalnih protokolov na nivoju prvega nivoja OSI (˝Layer 1˝),
 • premostitev daljših razdalj,
 • zagotavljanje različnih topologij optičnih omrežij,
 • izvajanje različnih mehanizmov zaščite prometnih povezav,
 • zagotavljanje obratovanja, administriranja, vzdrževanja in aktivnosti, odgovorne za kakovostno zagotavljanje storitev IT (OAM&P – ˝ Operation, Administration, Maintenance and Provisioning˝).
 • Slika 4: Tehnologija DWDM – poveča izkoriščenost para opt. vlaken.

  Slika 4: Tehnologija DWDM – poveča izkoriščenost para opt. vlaken.

DWDM je tehnologija, ki nam omogoča večkratno izkoriščenost optičnega vlakna, saj lahko prek njega hkrati in med seboj neodvisno prenašamo več optičnih kanalov ali valovnih dolžin (vsak od optičnih kanalov deluje na drugi frekvenci oziroma valovni dolžini ITU-T frekvenčnega spektra). Govorimo o transparentnem prenosu različnih signalnih protokolov (STM-1/4/16/64, GE, 10G LAN/WAN, FC 1/2/4/8/10G …) preko enega para optičnih vlaken z uporabo ustreznih optičnih filtrov (slika 4: Tehnologija DWDM – poveča izkoriščenost para opt. vlaken). Vsak od teh se lahko prenaša kot samostojni signal preko svojega optičnega kanala oziroma valovne dolžine kapacitete 2,5 ali 10 Gbit/s, lahko pa se več le-teh agregira v enega z večjo kapaciteto prenosa 10/40/100 Gbit/s.

Če bi posamezne bitne hitrosti pomnožili s številom optičnih kanalov (danes 80 kanalov in več), lahko rečemo, da nam tehnologija DWDM res ponuja neomejene možnosti in maksimalno izkoriščenost optičnega prenosnega medija ter prenose velikih bitnih hitrosti.

Če bi pogledali stanje pred 10 leti, je bila zmogljivost 2,5 gigabita na sekundo na posamezni optični kanal nekaj nepredstavljivega, danes pa se srečujemo z zahtevami po bitnih hitrostih 10 gigabitov na sekundo in več. Optični sistemi pa že podpirajo oziroma delujejo tudi z bitnimi hitrostmi 40 in 100 gigabitov na sekundo na posamezni optični kanal. Kje je torej zgornja meja? Mislim, da na odgovor ne bomo dolgo čakali.

Izvedba projekta

Izvedba projekta je bila zaupana podjetju SRC, d. o. o. Projekt je vključeval posodobitev GKO Pošte Slovenije oziroma dveh neodvisnih optičnih sistemov prenosa Pošte Slovenije, d. o. o., na relacijah mariborski optični obroč (slika 5: Rešitev – topologija točka-točka) in optične povezave na relaciji Maribor–Ljubljana (slika 6: Rešitev – topologija obroč).

Obroč povezuje obstoječa podatkovna centra UPRAVA, Slomškov trg 10, in PLC, Zagrebška c. 106, v obroč pa je vključena še tretja lokacija PBS, ul. Vita Kraigherja 5.

Optični sistem prenosa na relaciji Maribor–Ljubljana povezuje podatkovni center PLC, Zagrebška c. 106, Maribor, in trenutno lokacijo PE, Čopova 11, Ljubljana. Optični sistem v Ljubljani bo po izgradnji novega podatkovnega centra premeščen na lokacijo PLC, Cesta v mestni log 81, Ljubljana.

Slika 5: Rešitev – topologija točka-točka. (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

Slika 5: Rešitev – topologija točka-točka. (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

Slika 5: Rešitev – topologija točka-točka. (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

Slika 5: Rešitev – topologija točka-točka. (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

Slika 6: Rešitev – topologija obroč. (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

Slika 6: Rešitev – topologija obroč. (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

Za izvedbo rešitve je uporabljen optični sistem prenosa DWDM proizvajalca Cisco Systems Inc. Gradnik posameznega vozlišča je večstoritvena platforma ONS15454 M6 MSTP (˝Multiservice Transport Platform˝). Glavne komponente sistema prikazuje slika 7: Glavni gradniki optičnih sistemov DWDM in slika 8: Shema arhitekture povezav med gradniki optičnih sistemov DWDM.

Slika 7: Glavni gradniki optičnih sistemov DWDM. (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

Slika 7: Glavni gradniki optičnih sistemov DWDM. (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

Slika 7: Glavni gradniki optičnih sistemov DWDM. (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

Slika 7: Glavni gradniki optičnih sistemov DWDM. (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

Slika 8: Shema arhitekture povezav med gradniki optičnih sistemov DWDM.

Slika 8: Shema arhitekture povezav med gradniki optičnih sistemov DWDM.

Vsak omrežni element je bil dimenzioniran z ustrezno redundanco vitalnih komponent, kot so napajalni moduli, upravljalno-nadzorni procesni moduli (˝Transport Node Controller˝, ˝Transport Shelf Controller˝) in moduli za hlajenje. Ti predstavljajo osnovne komponente.

Najpomembnejši sklop, lahko bi rekli srce obeh rešitev, predstavljajo optične pasivne in aktivne komponente DWDM, in sicer programsko nastavljivi optični multipleksorji in optični ojačevalniki, ki nam zagotavljajo fleksibilnost sistema:

 • ROADM (˝Reconfigurable Add/Drop Multiplexer˝): 40-kanalni programsko nastavljiv optični multipleksor za dodajanje in odvzemanje posameznega optičnega kanala (valovne dolžine), ki poleg tega združuje še funkcionalnost ojačevanja kompozitnega signala (OPTICAL PRE-AMPLIFIER) in omogoča dodajanje in odvzemanje OSC (˝Optical Service Channel˝) servisno nadzornega kanala valovne dolžine 1510 nm.
 • MUX/DEMUX (˝Multiplexer/Demultiplexer˝): 40-kanalni optični priključni panel za fizični priklop ustrezne valovne dolžine. Modul deluje v kombinaciji z ROADM.
 • OPTICAL AMPLIFIERS (RAMAN, EDFA, BOOSTER): optični ojačevalniki, potrebni za premostitev razdalj oziroma za zagotavljanje ustreznih nivojev optičnih signalov.
 • DCU (˝Dispersion Compensation Unit˝): pasivna komponenta, potrebna za prenos signalov velikih bitnih hitrosti (10/40/100 –Gbit/s) na večje razdalje.

Zadnji sklop pa so aktivne prometne kartice (˝Transponder˝,˝Muxponder˝), ki zagotavljajo prenos zahtevanih signalov (GE, 10GE, FC 2/4/8G).

Sistem je podprt z zanesljivim nadzornim sistemom CTC (˝Cisco Transport Controller˝), ki je že v osnovi podprt na vsakem od omrežnih elementov (slika 9: Nadzorno upravljalni sistem CTC). Tako vsak omrežni element razpolaga z dvema nadzornima vmesnikoma (delovni in rezervni), ki zagotavljata intuitiven grafični vmesnik GUI. Le-ta je zmogljiv in omogoča učinkovit nadzor celotne topologije omrežja.

Slika 9: Nadzorno upravljalni sistem CTC.

Slika 9: Nadzorno upravljalni sistem CTC.

Glavne lastnosti obeh rešitev

Ključne lastnosti obeh rešitev prikazuje slika 10. Izpostavil bi tistih nekaj, ki se mi zdijo ključne pri zagotavljanju fleksibilnosti obeh optičnih sistemov prenosa tudi za kar nekaj let vnaprej. Obe rešitvi sta bili že v startu načrtovani in dimenzionirani za uporabo vseh 40 optičnih kanalov (valovnih dolžin). V primeru topologije obroča to pomeni 40 opt. kanalov z zaščito v optičnem obroču, v primeru topologije točka-točka v redundantni izvedbi pa to pomeni prenos 40 optičnih kanalov med lokacijama preko vsake od fizično ločenih optičnih tras. Pomemben podatek je tudi, da sta bili obe topologiji preverjeni (narejena analiza s programskim orodjem CTP) za prenosne hitrosti 10/40/100 Gbit/s preko vsakega od optičnih kanalov. Taka zasnova omrežja nam omogoča prihodnje nadgradnje, ki se lahko izvedejo brez prekinitev oziroma motenj na že delujoči prometni matriki. To pomeni, da se nam v bodoče ni treba ukvarjati z načrtovanjem, ampak enostavno le dodajamo ustrezne servisne module, komponente DWDM (optični filtri, opt. ojačevalniki, kompenzatorji disperzije) pa so bile že v zagonski konfiguraciji dimenzionirane za max. prenosno kapaciteto. V pomoč pa so nam še, lahko bi jim rekli inteligentne funkcionalnosti sistema, kot so: ˝Automatic Power control˝, ROADM ˝Power Equalization˝, ˝Spann Loss Varification˝, ˝Automatic Network setup˝, ki skrbijo za uravnavanje procesov, v primeru kot so npr. motnje na optičnih trasah oziroma nihanju nivoja posameznega optičnega kanala ali celotnega kompozitnega signala DWDM ali dodajanje novih optičnih kanalov.

Optični sistem prenosa omogoča tudi priključitev naprav z ustreznim optičnim oddajnikom valovne dolžine (˝Alien Wavelength˝), če le-ta ustreza frekvenčnemu spektru ITU-T DWDM. Le to pa lahko nadzorujemo in obravnavamo enako kot vse ostale.

Slika 10: Glavne lastnosti načrtovanih optičnih sistemov DWDM. (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

Slika 10: Glavne lastnosti načrtovanih optičnih sistemov DWDM. (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

Faze izvajanja projekta

Izvedba projekta je vključevala načrtovanje, pripravo, testiranje, izvedbo in zaključek.

 • Izvedeno je bilo načrtovanje oziroma zasnova za obe topologiji optičnih omrežij.

Zasnova obeh omrežij, kjer so bili vključeni vsi potrebni parametri, kot so fizične karakteristike optičnih vlaken, zahtevana prometna matrika (trenutne in prihodnje predvidene prometne potrebe), vrsta prenašanih signalov, način združevanja signalov, zahtevane zaščitne sheme prometnih povezav, nadzor in upravljanje optičnih sistemov prenosa, je bila izvedena s pomočjo programskega orodja CTP (˝Cisco Transport Palnner˝) (slika 11: Programsko orodje za načrtovanje optičnih sistemov prenosa CTP – Cisco Transport Planner). Le-to nam omogoča analizo in tudi simulacijo dejanskega stanja. Orodje nam omogoča tudi izpis poročil, kot so npr. cenovno ovrednoteni spisek vseh komponent in gradnikov načrtovanega sistema (BoM – ˝Bill of Material˝), usmerjanje valovnih dolžin (˝Wavelenght routing˝), optične performance sistema, prometna matrika med posameznimi elementi optičnega sistema prenosa, grafični prikaz posameznega elementa v kom. omari in razporeditev posameznih modulov, matrika optičnih prevezav na posameznem elementu in priključna mesta, kratek povzetek statusa omrežja oziroma analize (slika 12 in 13: CTP – grafični prikaz topologije in omrežnih elementov v kom. omari). (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik).

Slika 11: Programsko orodje CTP (Cisco Transport Planner) za načrtovanje optičnih sistemov prenosa. (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

Slika 11: Programsko orodje CTP (Cisco Transport Planner) za načrtovanje optičnih sistemov prenosa. (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

 • Slika 12 in 13: CTP – grafični prikaz topologije in omrežnih elementov v kom. omari. (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

  Slika 12 in 13: CTP – grafični prikaz topologije in omrežnih elementov v kom. omari. (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

  Slika 12 in 13: CTP – grafični prikaz topologije in omrežnih elementov v kom. omari. (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

  Slika 12 in 13: CTP – grafični prikaz topologije in omrežnih elementov v kom. omari. (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

  Revizija zasnove optičnih sistemov prenosa.

Obe zasnovi optičnih sistemov prenosa sta bili preverjeni in potrjeni od proizvajalca opreme.

 • Ogled lokacij.

Za vsako od lokacij namestitve opreme je bil narejen ogled (˝Site survey report˝), kjer smo natančno popisali vse potrebne podatke o obratovalnih pogojih, lokaciji namestitve, potrebnih napajalnih priključkih, podprtih s sistemom za brezprekinitveno napajanje in zadostno razpoložljivo močjo, priključnih mestih na optičnih delilnikih, vseh napravah (eth. stikala, stikala SAN …), katerih prometne povezave so izvedene preko optičnega sistema prenosa in potrebnih optičnih prevezovalnih kablov in tipa le-teh.

 • Izvedba projektne dokumentacije PZI (projekt za izvedbo).
 • Priprava konfiguracijskih datotek za posamezni omrežni element, prevezovalne matrike optičnih prevezav in priključna mesta med posameznimi komponentami v ohišju posameznega omrežnega elementa optičnega sistema prenosa.
 • Fizična namestitev omrežnih elementov optičnega sistema prenosa in preverjanje glede na plan izvedbe (PZI).
 • Izvedba postopka prevzemnega preizkusa.

Prevzemno preizkušanje (performančne karakteristike, delovanja zaščitnih shem, napajalnih modulov ˝hot swap˝, simulacije prekinitev na optični trasi …) vključuje poleg standardnih tudi preverjanje ustrezanja specifičnim zahtevam stranke.

V našem primeru smo za topologijo obroča celotno proceduro nastavitev in preizkušanja opravili v testnem prostoru Pošte Slovenije, d. o. o. Test v realnem okolju enostavno ni bil mogoč, saj smo migracijo s starega na nov optični sistem prenosa DWDM morali izvesti v eni noči.

 • Priprava dokumenta migracije prometne matrike z obstoječega prenosnega sistema na nov sistem ob pogoju, da prekinitev ni oziroma so le kratke in vnaprej definirane.
 • Vključitev optičnega sistema prenosa v produkcijsko okolje.
 • Izvedba tehnične dokumentacije PID.

Tehnična dokumentacija je zajemala vse popravke in odstopanja od projektne dokumentacije PZI.

 • Primopredaja sistema naročniku in podpis prevzemnega zapisnika.

Kaj je bil namen oziroma cilj projekta?

Namen projekta je bil zagotoviti visoko propustnost omrežja, njegovo skalabilnost, varnost in zagotoviti enostavno nadgradljivost v primeru novih prometnih potreb, ki se lahko izvedejo brez prekinitve obstoječih komunikacijskih povezav. Vse našteto omogoča vzpostavitev najvišjih varnostnih standardov, fleksibilnosti pri uvajanju in izvajanju naraščajočih storitev v oblaku (˝XaaS˝), fleksibilnosti pri lastnih potrebah in scenarijev za obnovitev po nesreči (˝disaster recovery˝).

Novo hrbtenično omrežje tako zagotavlja komunikacijske povezave obstoječim segmentom oz. sistemom komunikacijskih povezav (paketno omrežje, telefonija IP, video nadzor, omrežje SAN) kot tudi novim načrtovanim zahtevam Pošte Slovenije, d. o. o.

Pošta Slovenije, d. o. o., je s tem projektom postavila temelje za naslednjo fazo, ki bo zajemala modernizacijo komunikacijske arhitekture podatkovnih centrov (slika 14: Modernizacija kom. arhitekture podatkovnih centrov Pošte Slovenije, d. o. o.).

Slika 14: Modernizacija kom. arhitekture podatkovnih centrov Pošte Slovenije, d. o. o. (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

Slika 14: Modernizacija kom. arhitekture podatkovnih centrov Pošte Slovenije, d. o. o. (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

Prav tako bo optični sistem prenosa omogočal zakup pasovne širine ali optičnega kanala (valovne dolžine), ki jih za potrebe povezav do storitev NIC na lokacijah podatkovnih centrov (poslovnih centrov) PLC potrebujejo poslovni partnerji (slika 15: Pošta Slovenije, d. o. o., – reference) Pošte Slovenije, d. o. o.

Slika 15: Pošta Slovenije, d. o. o., – reference. (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

Slika 15: Pošta Slovenije, d. o. o., – reference. (Vir: Pošta Slovenije, d. o. o., & SRC, d. o. o., Cisco Connect, Dubrovnik)

Podjetje SRC, d. o. o., je na področju ponujanja storitev načrtovanja in projektiranja optičnih sistemov prenosa xWDM na trgu telekomunikacijskih storitev prisotno že 12 let. Leta 2001 je SRC, d. o. o., pridobil tudi prvo referenco, ki je bila verjetno tudi ena od prvih instalacij optičnega sistema DWDM v topologiji obroča v Sloveniji pri enem od ponudnikov storitev mobilne telefonije. 

 

Advertisements