RisEye za kakovostnejši radiološki izvid

Posted on 09/04/2013

0


Povzetek

 

Naročnik: Bolnišnica Topolšica

Izvajalec: SRC Infonet d. o. o., Image & Information d. o. o.

Skupno trajanje: Projekt se je začel novembra leta 2012, radiološki informacijski sistem RisEye je bil predan v uporabo v drugi polovici decembra leta 2012.

Finančni obseg: projekt je bil v okviru vzdrževalne pogodbe izpeljan kot nadgradnja obstoječega bolnišničnega informacijskega sistema Birpis21. Naročnik je v primerjavi s predhodnim radiološkim informacijskim sistemom za nižjo ceno dobil zmogljivejši radiološki informacijski sistem, pri razvoju katerega je z vsebinske strani tudi sodeloval.

Posebnost: zamenjava obstoječega informacijskega sistema RIS/PACS z novim, kar je zahtevalo prepis arhiva digitalnih radioloških slik v novi arhiv.

Velikost ustanove: srednje velika bolnišnica

Dejavnost naročnika: zdravstvo

Ozadje:

V Bolnišnici Topolšica so od leta 2009 uporabljali konkurenčni radiološki informacijski sistem, ki so ga zaradi omejitev pri številu licenc, težav pri prilagajanju šifrantov ter povezave z bolnišničnim informacijskim sistemom želeli zamenjati z novim, ki je popolnoma integriran z bolnišničnim informacijskim sistemom Birpis21 in bo bolje podprl procese dela v bolnišnici in na oddelku za radiologijo.

Študija primera: RisEye za kakovostnejši radiološki izvid

V Bolnišnici Topolšica so obstoječi radiološki informacijski sistem nadomestili z rešitvijo RisEye, ki je brezšivno integrirana z bolnišničnim informacijskim sistemom Birpis21, in ga povezali z novim arhivom digitalnih radioloških slik Synapse PACS z neomejenim številom licenc za pregledovalnik radioloških slik.

 

slika2_RisEye

 

Omejeno število licenc za pregledovanje radioloških slik

Najprej osnove: radiološki informacijski sistem (RIS) in sistem za komunikacijo in arhiviranje slik (PACS) uporabljajo radiološki oddelki zdravstvenih ustanov. RIS služi pokrivanju delovnega procesa od vnosa pacientov oziroma sprejemanja napotitev iz bolnišničnega informacijskega sistema (BIS) in prenosa delovne liste na radiološke aparate, do pisanja izvidov, klica slike iz PACS in pregleda slik v pregledovalniku slik ter obračuna opravljenih storitev. Pri veliki večini obstoječih inštalacij sta BIS in RIS dve ločeni aplikaciji, ki si napotitve, statuse napotitev in izvide izmenjujeta prek standardnih protokolov, kot je Health Level 7 (HL7).

V Bolnišnici Topolšica rešitev konkurenčnega ponudnika ni dovoljevala uporabe neomejenega števila licenc za pregledovalnik slik PACS. Posledično je lahko slike pregledovalo omejeno število uporabnikov, kar je bilo moteče pri delu oddelčnih in ambulantnih zdravnikov. Uporabnikom v radiološki ambulanti ni omogočala administracije šifrantov radioloških preiskav in prilagoditev delovnega procesa, tako da so bili pri tem preveč odvisni od ponudnika rešitve. Ker sta bili aplikaciji BIS in RIS dve aplikaciji dveh različnih ponudnikov, je bilo zaradi regulatornih zahtev in drugih zahtevanih sprememb vsakič potrebno nadgraditi najprej obe aplikaciji, nato pa še povezavo med njima. Posledično so bili tudi stroški vsakršne dopolnitve (vsaj) podvojeni, pa čeprav je z vsebinskega stališča šlo za identične zahteve in uporabo istih podatkov. Dodatno je Bolnišnica Topolšica želela, da bi radiologom partnerskih bolnišnic omogočili dostop do radioloških slik Bolnišnice Topolšica iz RIS matične bolnišnice, tako da bi za Bolnišnico Topolšica pisali izvide.

Poenotiti tehnološko platformo in optimizirati delovne procese

 

Bolnišnica Topolšica se je iz zgoraj navedenih razlogov odločila, da bo uvedla RIS RisEye, ki je brezšivno integriran z BIS Birpis21 podjetja SRC Infonet.

Naročnik si je zadal poenotiti tehnološko platformo za RIS z Birpis21 in posledično zmanjšati število strežnikov za RIS in PACS ter z njimi povezane stroške. Želel je odpraviti podvajanje posameznih korakov v delovnem procesu ter z novim RIS pridobiti možnost samostojnega administriranja delovnega procesa in šifrantov radioloških preiskav. Radiologom je želel z RisEye omogočiti enostaven dostop do celotne pacientove zgodovine, tako da bi radiolog z nekaj kliki dostopal ne samo do radioloških izvidov, ampak tudi do vse ostale potrebne pacientove dokumentacije: laboratorijskih in ambulantnih izvidov, odpustnih pisem, optično prebranih napotnic itd.

Obstoječi arhiv slik v PACS je bilo potrebno prepisati v Synapse PACS in oddaljenim uporabnikom omogočiti uporabo RisEye in Synapse PACS iz domačega naslonjača. Več radiologov namreč izvide piše v svojih matičnih bolnišnicah ali tudi doma, kar pride izredno prav pri urgentnih primerih, ko je hitrost dostopa do slik odločilnega pomena pri obravnavi urgentnih zdravstvenih stanj.

Za Synapse PACS pa je bila poglavitna zahteva, da omogoča uporabo neomejenega števila licenc za pregledovalnik slik.

Zmagovalna ekipa

Projektna ekipa je bila sestavljena iz predstavnikov Bolnišnice Topolšica kot naročnika in predstavnikov podjetja SRC Infonet d. o. o., kot izvajalca, pri čemer so za področje PACS sodelovali predstavniki podizvajalca, podjetja Image & Information d. o. o., ki v Sloveniji zastopa rešitev Fujifilm Synapse PACS.

Naročnik je prevzel nalogo vodenja projekta in vsebinskega svetovanja. Vodja radiološkega oddelka je tesno sodeloval z analitiki in programerji podjetja SRC Infonet d. o. o., pri razvoju, dopolnitvah in testiranju RisEye.

Predstavniki podjetja Image & Information d. o. o., so bili zadolženi za uvedbo Synapse PACS, prepis slik iz obstoječega arhiva in prilagoditev prikaza slik v pregledovalniku slik glede na zahteve radiologov v Bolnišnici Topolšica.

Ekipa se je redno sestajala za pregled statusa obstoječih nalog, določitev novih nalog, za uvedbo novih funkcionalnosti v RisEye in Synapse PACS.

DICOM, HL7, Delphi XE, prepoznava govora

RisEye je bil razvit v delovnem okolju Delphi XE, v katerem je razvit tudi bolnišnični informacijski sistem Birpis21. Obe aplikaciji slonita na isti instanci podatkovne baze Oracle.

Prav zato, ker RisEye in Birpis21 uporabljata isto podatkovno bazo, lahko govorimo o brezšivno integriranih aplikacijah. Posledično to pomeni, da za izmenjavo podatkov med RIS in BIS uporaba protokola HL7 ni bila potrebna, ampak je bil HL7 uporabljen zgolj za posodobitev podatkov na slikah v PACS. Tako se iz Birpis21 v Synapse PACS pošiljajo fonetična imena pacientov in dejansko opravljene preiskave (pogosto namreč pride do scenarija, ko je izvedena druga preiskava, kot je bila naročena).

V RisEye je integriran tudi sistem za prepoznavo govora SpeechMagic z radiološkim kontekstom, ki ga je eden od radiologov uporabljal že v predhodnem RIS. S sistemom SpeechMagic radiolog narekuje izvid, katerega tekst se istočasno izpisuje v RisEye.

Na strani RisEye je bil razvit komunikacijski modul DICOM, ki napravam iz RisEye posreduje napotitve, da lahko računalniški tomograf in konvencionalni rentgenski aparat kreirata delovno listo pacientov za slikanje. Prav komunikacijski modul DICOM je bil ključni del projekta, saj se radiološke naprave znajo pogovarjati zgolj v jeziku DICOM. DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) je sicer medicinski standard za upravljanje, shranjevanje, tiskanje in prenos podatkov na radioloških slikah.

Zadovoljni uporabnik

Projektna ekipa je po namestitvi prve različice RisEye in Synapse PACS novi produkt predstavila uporabnikom.

Medicinsko osebje v ambulantah in na bolnišničnih oddelkih je pozdravilo dejstvo, da imajo neomejeno število licenc za pregledovalnik slik z vsemi orodji za analizo, pri čemer lahko slike prikličejo iz katere koli delovne postaje, ki ima nameščen Birpis21 in spletni brskalnik Internet Explorer.

Med uporabniki z največjimi zahtevami so bili radiološki inženirji. Slednji so z RisEye pridobili predvsem enostavnejši uporabniški vmesnik: uporabljajo zgolj eno okno, na katerem so tako gumbi za filtriranje delovne liste po časovnem obdobju, statusih preiskav in radiologih, kakor gumbi za spreminjanje statusov preiskav glede na to, v katerem stanju je preiskava, pa tudi gumbi za uvoz napotnic, tiskanje izvidov ter obračun in zaključek obravnav. Ker je RisEye brezšivno integriran z Birpis21, ne prihaja več do izpadov komunikacije med BIS in RIS, kar je pogosto oviralo delo radioloških inženirjev. V RisEye imajo pod nadzorom celoten delovni proces in šifrante preiskav, ki jih lahko brez pomoči izvajalca administrirajo in razporejajo po skupinah preiskav. RisEye jim je olajšal nadzor nad razporejanjem preiskav radiologom in nad zaključenimi preiskavami. Preiskave lahko dodeljujejo radiologom v partnerskih bolnišnicah, pri čemer radiolog z oddaljene lokacije dostopa do slik, jih pregleduje na lokalni delovni postaji in ne prek oddaljenega namizja, napiše izvid in avtorizira preiskavo. Radiološki inženir nato izvid natisne in obračuna ter zaključi preiskavo. Skupek vseh izboljšav pri 16.000 radioloških preiskavah letno pomeni znatno dodano vrednost rešitve RisEye.

Radiologi v RisEye dostopajo do vseh pacientovih izvidov, kar močno izboljša kakovost izvidov. Uporabljati so začeli pregledovalnik slik Synapse PACS, pri čemer so za vsakega radiologa nastavljeni filtri in protokoli po njihovih zahtevah.

Marko Oberstar - vodja projekta

Marko Oberstar – vodja projekta

Izjava vodje projekta: Marko Oberstar, vodja Centra za informatiko v Bolnišnici Topolšica

V Bolnišnici Topolšica smo prepričani, da je aplikativna konsolidacija na področju zdravstvenih informacijskih sistemov potrebna in da je nujno vložiti še kar nekaj truda, da bomo dosegli vse zastavljene cilje. Poenotenje tehnološke platforme, zmanjševanje strežniških kapacitet, optimizacija in uporaba poenotenih standardnih procesov prinašajo zniževanje stroškov vzdrževanja in dvigujejo delovno učinkovitost in uspešnost izvajalcev zdravstvenih storitev.

Tokrat smo se v Bolnišnici Topolšica lotili temeljite optimizacije na področju radiologije in radiološkega informacijskega sistema. Z našim bolnišničnim informacijskim sistemom sta to dva večja informacijska sistema, ki se s svojo funkcionalnostjo prekrivata v večini segmentov. Tudi zaradi vedno večjih potreb po telemedicinskih storitvah je komunikacija med sistemoma postajala vedno kompleksnejša in je bilo podvajanje medicinskih podatkov nesmiselno in nehigienično, vzdrževanje in nadgrajevanje ločenih sistemov in komunikacije pa stroškovno nesprejemljivo.

Idejo o novi rešitvi smo začeli razvijati v začetku leta 2012. Ogledali smo si nekaj konkurenčnih produktov na tujem in kmalu ugotovili, da se bomo našim ciljem in zahtevam najbolj približali z razvojem povsem novega produkta v okviru obstoječega bolnišničnega informacijskega sistema. Po uspešni sklenitvi dogovora o realizaciji rešitve s podjetjem SRC Infonet d. o. o., in s poslovnim partnerjem Image & Information d. o. o., ki v Sloveniji zastopa rešitev Fujifilm Synapse PACS, smo 13. decembra 2012 v Bolnišnici Topolšica začeli z nameščanjem nove rešitve in v enem mesecu s trdim delom in zagnanostjo dosegli polno integracijo produkta.

Novi produkt nam je poleg neomejenega števila uporabniških licenc, stabilnejšega delovanja, znižanja vzdrževalnih stroškov, pripravljenosti za vključitev v projekt eZdravje teleradiologija prinesel tudi najpomembnejšo prednost in dodano vrednost rešitvi, da imajo izvajalci zdravstvenih storitev na področju radiologije možnost dostopa in vpogleda v vse za zdravljenje pomembne medicinske podatke obravnavanega pacienta z enega mesta. Posledično je zdravstvena storitev lahko opravljena kakovostnejše in strokovno, kar je tudi trajnostni cilj Bolnišnice Topolšica za vse zdravstvene storitve, ki jih v bolnišnici izvajamo.

Zahvala za uspešno izvedbo projekta gre vsem sodelujočim na projektu: podjetjema SRC Infonet in Image & Information d. o. o., še posebej pa enoti rentgena za vse njihove predloge, izkušnje, zagnanost in seveda veliko mero potrpežljivosti, ki so jo pokazali med uvajanjem nove rešitve.

Večja učinkovitost za nižje stroške

 

RisEye v Bolnišnici Topolšica uporabljajo štiri mesece, tako da je še prezgodaj za temeljito analizo stroškov in koristi uvedbe RisEye. Kljub temu pa lahko z uporabniki že sedaj z gotovostjo trdimo, da lahko medicinsko osebje storitve opravlja kakovostneje in bolj strokovno: RisEye radiologom na vpogled nudi vse pacientove izvide, ambulantni in oddelčni zdravniki pa pregledovalnik slik Synapse uporabljajo brez kakršnih koli omejitev.

Poenotena platforma med RIS RisEye in BIS Birpis21 je odpravila potrebo po ločenem strežniku za RIS in po vzdrževanju in nadgrajevanju povezave med RIS in BIS ter dveh ločenih sistemih, saj se z eno nadgradnjo posodobita tako Birpis21 kot RisEye. Ena nadgradnja za RIS in BIS logično pomeni tudi zgolj eno vzdrževalno pogodbo za RIS in BIS in posledično nižje stroške za programsko opremo radiološkega oddelka v Bolnišnici Topolšica.

Tomo Hafner

Advertisements