MoBiLni MBL

Posted on 17/12/2012

0


Internetni sistem za mikrobiološke laboratorije (iMBL) predstavlja pričetek dejanskega prehoda aplikacij podjetja SRC Infonet d.o.o. na t. i. oblačno infrastrukturo. Z vzpostavitvijo slednje in s postopnim nudenjem aplikacij v obliki programske opreme kot storitev (SaaS) lahko uporabnikom obstoječih aplikacij ponudimo vzporedno rešitev, ki omogoča prostorsko in časovno neodvisnost. Prva izmed aplikacij, ki je že v procesu prehoda na oblačno infrastrukturo, je informacijski sistem za mikrobiološke laboratorije (MBL), ki uporabnikom nudi podporo procesu izvajanja mikrobioloških testov.
MBL kot izhodišče
MBL je informacijski sistem, ki že skoraj desetletje zagotavlja tekočo podporo dela večjemu delu slovenskih laboratorijev za medicinsko mikrobiologijo (torej takšnih, ki opravljajo mikrobiološke preiskave vzorcev, ki so bili odvzeti pri ljudeh). Omogoča spremljanje dela od naročila preiskave, preko izvedbe preiskave in zapisa rezultatov, do obračuna opravljenih storitev ter priprave različnih analiz in statističnih poročil.

Osnovne funkcionalnosti MBL-ja so:
­ vodenje evidence pacientov, vzorcev, preiskav, mikroorganizmov, antibiotikov itd.,
­ zajem, ažuriranje in evidenca podatkov o naročilih (spremnih listih),
­ zajem, ažuriranje in evidenca podatkov o rezultatih preiskav in izvidih,
­ pregledovanje izvidov preko spleta,
­ obračun in fakturiranje opravljenih storitev,
­ različne analize ter statistična poročila.

Uporabniki pa lahko z njegovo pomočjo tudi:
­ sprejemajo hitrejše in zanesljivejše odločitve na področju interpretacije posameznih izvidov,
­ planirajo vire zlasti v povezavi z zalogami in porabo reagentov, potrebnih za preiskave,
­ naročajo preiskave in pregledujejo izvide prek spletnega portala.

V programu je podprto celotno administrativno delo z vzorci – od sprejema do tiskanja izvidov in protokolnih knjig v medicinskem mikrobiološkem laboratoriju. Že v osnovi MBL vsebuje nekatere predpripravljene statistične analize (preiskave po pošiljateljih, vzorci po pošiljateljih, izolati po pacientih, izolati po vzorcih, rezultati preiskav po vzorcih, občutljivost izolatov za poljuben antibiotik po pacientih). Možna pa je tudi realizacija drugih statističnih obdelav po želji naročnika – s programom K21-MBL (največkrat imenovanim kar MBL-kocka). Poleg tega ima MBL vgrajeno logiko zapisovanja izvidov v podatkovno bazo na način, ki omogoča njihovo objavo (in pregledovanje) na spletu.

iMBL – zakaj?
Za uspešno zdravljenje je izredno pomembno, da so rezultati preiskav čim prej dostopni zdravniku, ki zdravi bolnika. Zato je ključno, da so rezultati laboratorijskih analiz pravočasni in zanesljivi. To pa lahko dosežemo le z informacijskim sistemom, ki omogoča hiter in zanesljiv dostop do potrebnih podatkov, na osnovi katerih bodo zdravniki kot naročniki preiskav sprejemali nadaljnje odločitve. Dodaten argument pri upravičevanju smiselnosti razvoja časovno, prostorsko in informacijsko neodvisne rešitve je vsekakor število naročenih preiskav – mikrobiološki laboratoriji vsak mesec pripravijo več kot 70.000 laboratorijskih izvidov za naročnike iz različnih koncev Slovenije, ki si pri svojem delu pomagajo z najrazličnejšimi napravami. Storitev iMBL (internetni MikroBiološki Laboratorij) s svojo ”oblačno infrastrukturo” zagotavlja prav to – obravnavo mikrobioloških izvidov kjerkoli, kadarkoli in s katerokoli informacijsko napravo.

iMBL – kje, kaj in kako?
Storitev iMBL je zasnovana na modelu računalništva v oblaku ”programska oprema kot storitev” (SaaS). Njene glavne značilnosti so odprtost, prilagodljivost, standardiziranost, visoka avtomatiziranost, varnost ter visoka zanesljivost. Ker omogoča enostavno in hitro uporabo, ki od uporabnika ne zahteva pretiranih informacijskih znanj, se v praksi pojavlja zelo pogosto in v veliki meri pokriva tudi zahteve za storitev iMBL.

Slika 1: Obravnava laboratorijskih izvidov v iMBL.

Slika 1: Obravnava laboratorijskih izvidov v iMBL.

SaaS preko omrežja/interneta omogoča dostop do aplikacije iMBL, ki je nameščena na oddaljenem strežniku, kjer se vršijo vzdrževanje, upravljanje, nadgradnje in podobne dejavnosti, zaradi česar posegi pri uporabniku na lokaciji v večini primerov niso potrebni. Delovanje aplikacije je prilagojeno uporabniškemu okolju (torej internetnemu brskalniku) in ne zahteva dodatnih vlaganj v infrastrukturo uporabnika. Glede na to, da so internetni sistemi danes dovolj hitri in zanesljivi, predvsem pa zaradi transparentnih varnostnih postopkov in protokolov tudi varni, jim lahko zaupamo tudi, kadar imamo opraviti s posebej občutljivimi osebnimi podatki, kar izvidi mikrobioloških preiskav nedvomno so.
Uporabnik se preko uporabniškega vmesnika na mobilni napravi (tablični računalnik, telefon) prijavi v oblak in že lahko uporablja spletno aplikacijo. Spletna storitev iMBL sloni na arhitekturnem stilu REST (angl. Representational state transfer), ki določa skupino arhitekturnih omejitev, ki omejujejo vlogo in funkcije arhitekturnih elementov in medsebojne povezave. Sestavljen je iz odjemalcev in strežnikov, ki si izmenjujejo podatke v formatu JSON (angl. JavaScript Object Notation) na osnovi zahtev in odgovorov, zgrajenih okoli predstavitev sredstev (angl. Respresentations of resources). Spletne storitve REST sicer načeloma nimajo predpisanih protokolov in standardov, kljub temu pa pri aplikaciji iMBL uporabljamo HTTP, URL, XML, HTML, GIF in MIME tipe.

Slika 2: Obravnava laboratorijskega izvida v iMBL.

Slika 2: Obravnava laboratorijskega izvida v iMBL.

Razlog pri odločitvi za uporabo arhitekture REST je predvsem neodvisnost razvoja aplikacij na razvojna okolja in različne protokole. Spletno storitev, osnovano na arhitekturi REST, lahko uporablja vsak odjemalec, storitve so lahkotne in porabijo izredno malo pasovne širine, so enostavne za uporabo in varne, saj je možno izključevanje bralnih zahtev.

Slika 3: Obravnava laboratorijskega izvida v iMBL – dodajanje komentarjev/opomb.

Slika 3: Obravnava laboratorijskega izvida v iMBL – dodajanje komentarjev/opomb.

Aplikacija iMBL v začetni fazi produkcijske uporabe omogoča obravnavo že izdelanih laboratorijskih izvidov. Uporabnik lahko pregleduje izvide (slika 1), dodaja komentarje in opombe (slika 2, slika 3) ter digitalno potrjuje ustreznost izvidov. Z nadaljnjim razvojem oblačne infrastrukture pa bo aplikacija iMBL postopoma prevzela še vse ostale funkcionalnosti obstoječe aplikacije MBL. V končni fazi bo do sedaj lokalno bazirana aplikacija v celoti prenesena v oblačni prostor.

Če bo prehod aplikacije MBL v oblačni prostor uspešen, bomo na podoben način proces ”oblačenja” nadaljevali tudi z informacijskim sistemom, namenjenim laboratorijem za sanitarno mikrobiologijo (SBL), v katerih mikrobiologi preiskujejo vzorce živil, brise površin, nosilce spor za nadzor sterilizacijskih postopkov, predmete splošne rabe, zrak in druge vzorce iz okolja ter pitne, kopalne, površinske in odpadne vode. Tako kot MBL tudi SBL zajema izredno sorodne funkcionalnosti spremljanja dela od naročila preiskave, preko izvedbe preiskave in zapisa rezultatov, do obračuna opravljenih storitev ter priprave različnih analiz in statističnih poročil.
S postopnim prehodom želimo poleg analize oblačne infrastrukture pripraviti uporabnike na drugačen pristop k nudenju informacijskih storitev in si na poti prehoda pridobiti čim več uporabnih povratnih informacij in sugestij.

Povzetek
Internetni sistem za mikrobiološke laboratorije (iMBL) omogoča prostorsko, časovno in informacijsko neodvisnost uporabe programske opreme za spremljanje dela v mikrobioloških laboratorijih – od naročila preiskave, preko izvedbe preiskave in zapisa rezultatov do obračuna opravljenih storitev ter priprave različnih analiz in statističnih poročil. S svojo arhitekturno zasnovo pa hkrati predstavlja začetne korake v prehodu aplikacij podjetja SRC Infonet na oblačno infrastrukturo in je torej neke vrste poligon za ugotavljanje prave teže in pomembnosti vpeljave nove generacije naših informacijskih rešitev in novih poslovnih modelov (SaaS) pri obstoječih uporabnikih produktov podjetja SRC Infonet. Oblačne storitve so v zadnjih nekaj letih že dokazale, da uspešno zagotavljajo visoko raven nudenja informacijskih storitev. Z aplikacijama iMBL in iSBL naj bi se prijetnejšemu načinu informatizacije zdravstvenih procesov pridružili tudi mi, skupaj z nami pa seveda tudi uporabniki naših rešitev.
Uroš Kralj, Jani Žumer

Advertisements