Gradnja celovitega informacijskega sistema zdravstvene ustanove (primer skupina Diagnostični center Bled)

Posted on 08/03/2012

0


Direktor DCB, g. Marko Rupret

Skupina Diagnostični center Bled (v nadaljevanju DCB) je največja zasebna zdravstvena skupina v Sloveniji. Sestavljajo jo 4 podjetja (Diagnostični center Bled, Zdravilišče Rogaška zdravstvo, d. o. o., ZRZ Hoteli, d. o. o., in DCB Labod, d. o. o.), deluje na 5-ih lokacijah (Bled, Rogaška Slatina (2), Ljubljana, Kostanjevica na Krki) ter v svoje računalniško omrežje vključuje tudi lokacije za izvajanje dihalnih testov. V skupini je skoraj 200 redno zaposlenih. Področje IT in R&R je prepuščeno v organizacijo in upravljanje Tomažu Gorenšku iz podjetja Logitus. Slednje opravlja tudi vso projektno koordinacijo, pripravlja uporabniške zahteve in izborne postopke, izvaja tudi konceptualno načrtovanje vseh informacijskih rešitev in infrastrukture.

»Vsaka gradnja celovitega informacijskega sistema je na eni strani dolgotrajen proces, ki zahteva jasne usmeritve naročnika in primerno izbrane partnerje ter njihove rešitve. Po drugi strani pa izgradnja ni nikoli zaključena in pomeni kontinuirano delo. Še sploh, ker so informacijski sistemi pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v Sloveniji vpeti tudi v pričakovanja in informacijske zahteve Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Inštituta za varovanje zdravja in projekte, načrtovane v okviru nacionalnega projekta eZdravje. Zato vzpostavitev in vzdrževanje primernega IT ekosistema ne pomeni samo zelo zahtevne naloge, ampak tudi veliko odgovornosti vseh vključenih. Pri tem imamo srečo, da z nami sodelujejo tudi podjetja, ki imajo voljo in znanje stvari premikati naprej in tako tudi skupaj s SRC Infonetom soustvarjamo rešitve za IT prihodnost na področju Slovenskega zdravstva,« je projekt prenove IT v Diagnostičnem centru Bled predstavil njegov direktor g. Marko Rupret, ki je tudi potrdil zadovoljstvo z napredkom in opravljenim delom v preteklosti.

Predstavljeni primer skupine DCB je zanimiv zaradi tega, ker ta organizacija pogosto orje ledino tudi v smislu organizacije informacijsko razvojnih projektov pod vodstvom podjetja Logitus. Posebni napredek je viden v zadnjih 3 letih, ko je bil opravljen velik preskok pri informatizaciji poslovanja in procesov. Zelo pomembno vlogo pri tem je imel tudi SRC Infonet, ki sodeluje in nastopa kot ponudnik ali integrator medicinskih informacijskih rešitev. To so: Birpis21, medplatformski vmesnik DC connect, lekarniško poslovanje (skupaj s podjetjem Pronet Kranj), sistem RIS/Pacs, rešitev za histološki laboratorij, sistem za zajem in upravljanje zvočnih gradiv ter podobnih podpornih rešitev z vmesniki do Birpis21. V delovanje celotnega informacijskega sistema DCB so poleg SRC Infoneta vključeni tudi drugi ponudniki (finančno računovodski paket, upravljanje diagnostične opreme, eCRM, brezpapirno poslovanje ipd.), kar omogoča primerno porazdelitev dela in ukvarjanje le s tistimi področji, ki jih vsak od ponudnikov najbolje pozna.

S projekti celovite prenove informatike so v DCB pričeli na podlagi odločitve o integralni prenovi poslovnih procesov. Primerno izbrane informacijske rešitve so bile osnova za doseganje visoko zastavljenih ciljev. Pomembno je bilo tudi to, da so se na vseh ravneh družbe pred pričetkom del zapisala izhodišča in cilji, ki so v naprej določali pot.  Le-ta je bila nekoliko specifična iz naslednjih razlogov:

 • Planiranje in priprava konceptov, dopolnitev ter novih rešitev IT se je izvedla šele po sprejetju srednjeročnega poslovnega plana skupine DCB.
 • Bolnišnični sistem in z njim povezana skrb za pacienta je bila postavljena v ospredje.
 • Izhodišče za vse aktivnosti je predstavljal pričakovani izračun donosnosti vsake večje investicije (ROI) ter optimizacija procesov s pomočjo novih rešitev IT.
 • Izbor ostalih partnerjev v projektu je bil opravljen na podlagi komplementarnosti.
 • Ker ponudniki rešitev IT pri kupcih niso prepoznani kot svetovalci pri optimizaciji, je projektno vodenje in koordinacijo prevzelo specializirano podjetje.
 • Vse načrtovane rešitve IT ne komunicirajo več neposredno, ampak preko poenotenega vmesnika (DC connect).
 • Do takrat še neizvedene rešitve so se izvedle z obstoječimi partnerji ali integracijo že izdelanih rešitev drugih dobaviteljev.
 • Diagnostični center Bled se je preobrazil v vsebinskega nosilca.
 • Vsebinski nosilec, delujoč kot skupina podjetij na več lokacijah, zagotavlja univerzalnost rešitev.
 • Reševanje lastnega problema je za skupino DCB in vse v projekte vključene partnerje postala tudi poslovna priložnost nudenja vzpostavljenih storitev tudi drugim izvajalcem zdravstvenih dejavnosti v Sloveniji.
 • Projekti so zaokroženi v zaključene celote tudi z namenom dobre uporabniške izkušnje (vsak uporabnik predvidoma na svojem delovnem mestu, če je mogoče, uporablja le eno rešitev).
 • Večina vzpostavljenih storitev skupina DCB za svoje hčerinske družbe zagotavlja kot storitve v oblaku.

Poleg zapisanega pa se je skupina DCB odločila tudi za sočasen in postopen prehod v brezpapirno poslovanje, v katero so vključena naslednja področja: zajem prejetih ali izdanih dokumentov v vseh nemedicinskih postopkih (prejeti računi, pogodbe, poštna knjiga, naročanje, naročanje servisa ipd.) ter skeniranje vhodnih napotnic in druge medicinske dokumentacije (delno). Z odločitvijo za brezpapirno poslovanje in e-hrambo se je poleg ureditve arhiva nehote pričelo vzpostavljati tudi interna pravila in merila za nakupe nove diagnostične opreme, ki je tako postala eden od gradnikov računalniškega omrežja.

Vzpostavitev enotnih in z IT podprtih poslovnih funkcij je tako informacijskim rešitvam omogočila preobrazbo iz dosedanjega stroškovnega nosilca v osnovo za optimizacijo in racionalizacijo stroškov poslovanja. Pri tem velja omeniti, da se je skupina DCB odločila, da interna (notranja) pravila na osnovi izkušenj Logitusa vzpostavi skladno z zahtevami Arhiva RS. In pri tem jim je uspelo, da so nastali dokumenti na različnih ravneh poslovanja (politike, pravilniki, klasifikacijski načrt ipd.), ki tudi zagotavljajo urejenost poslovanja in varnost občutljivih osebnih podatkov. Notranja pravila so v postopku potrditve in če bo skupini DCB uspelo, bodo postali prva zdravstvena organizacija, ki bo lahko tudi formalno poslovala povsem brezpapirno.

Na koncu omenimo, da je bil opisani primer za SRC Infonet zelo pomemben tudi z vidika možnosti sodelovanja na multidisciplinarnem projektu pod vodstvom odličnih vsebinskih nosilcev ter zunanjega projektnega vodje, ki so nam pokazali velik pomen razumevanja vsebine, sodelovanja z vsebinskim nosilcem in drugimi ponudniki ter nas spodbudili k razmisleku o tem, kakšna je naša vizija in zaželena vloga v prihodnje. Nenazadnje pa je tudi vsaka prejeta pohvala za opravljeno delo prijetna popotnica za bodoče skupno delo.

Ker slika pove več kot besede, si oglejmo še, kako to izgleda v praksi oziroma kako je vse skupaj zasnovano.

Jani Žumer

Advertisements
Tagged: