Bančništvo na sončni strani oblaka

Posted on 08/03/2012

0


Skozi čas je bančna industrija doživljala velike spremembe. Kljub dolgi zgodovini bančništva, ki sega tisočletja pred naše štetje, je ravno v zadnjem času prišlo do spremembe, kot pa je bančna industrija še ni doživela. Tokrat ne gre za spremembo, ki bi bila posledica poslovnega okolja banke, ampak za spremembo, ki se zdi bančnemu sektorju izjemno kompleksna. Ta sprememba izvira iz informacijsko tehnološke panoge, ki bančno industrijo spremlja že od obdobja po prvi svetovni vojni. Sprememba prihaja na krilih oblakov.

Banke včeraj in danes

Glede na trenutno gospodarsko krizo, ki zahteva od bank, da so prilagodljive in vitke, se kot zelo pogosto omenjena možnost omenja znižanje stroškov informacijske tehnologije. Nižji stroški informatike se kažejo kot najbolj očitna prednost računalništva v oblaku. Kljub množici ostalih pozitivnih stvari, ki jih prinaša bančništvo v oblaku, ne gre pozabiti, da gre za kompleksne spremembe tako z vidika procesov v banki kakor tudi z vidika strank.

Glavne prednosti oblaka za banko:

 • storitve se obračunavajo po uporabi
 • banka se lažje in hitreje prilagaja potrebam strank, saj produkte in storitve hitreje ponudi strankam
 • banka se lahko bolj posveča oblikovanju in ponudbi bančnih storitev na račun zmanjšane osredotočenosti na informacijsko tehnologijo
 • tveganja izpadov so prenesena na izvajalca
 • naročnik ni vezan na samo en oblak, ampak lahko najema storitve pri različnih ponudnikih

Banke so zaradi narave svojega dela veliko vlagale v razvoj informacijskih sistemov. S prihodom računalništva v oblaku se zdi, kot da želijo to vlogo v celoti prevzeti zunanji izvajalci, kar seveda v očeh bančnikov najprej pomeni tveganje glede varnosti. Varnost je večina direktorjev informatike označila kot glavni pomislek pri odločanju za prehod v oblak. Poleg varnosti so mnogi direktorji informatike izpostavili kot oviro za prehod v oblak kompleksnost obstoječega informacijskega sistema.

Kar za mnoge naročnike ostaja uganka, je, kako izbirati med ponujenimi bančnimi produkti in jih uporabiti za ustvarjanje poslovnih priložnosti, upravljanje tveganj in večji dobiček.

Najpogostejše storitve, ki so za banke na voljo v oblaku

Kot napisano zgoraj, so banke v trenutni gospodarski situaciji in družbeno ekonomskem okolju odvisne od informacijske tehnologije, na katero se zanašajo za podporo pri poslovanju. Nekatere rešitve v oblaku banke po svetu že uporabljajo. Gre predvsem za:

 • katalog produktov in storitev v kombinaciji s cenovno politiko
 • upravljanje premoženja posameznikov s spremljanjem različnih finančnih produktov in storitev, ki jih je posameznik kupil
 • upravljanje kakovosti podatkov, ki zagotavlja, da so podatki o cenah, produktih in strankah razpoložljivi, veljavni in niso duplicirani
 • programe procesov dela, ki pomagajo pri fleksibilnosti pri oblikovanju ponudb in trženjskih dokumentov
 • repozitorije za zadnje verzije prodajnih in tržnih podatkov
 • upravljanje s seznami ciljnih skupin, ki pomaga privatnim bančnikom indentificirati priložnosti pri oblikovanju ponudb za stranke
 • tržne analize, ki omogočajo preučiti posledice kampanj in ugotovijo, katere kampanje sprožijo največji odziv potrošnikov

Da bi prišli do odgovorov, katere produkte izbrati, je potrebna analiza posamezne banke in njenega informacijskega sistema, analiza potencialnih poslovnih modelov, novih trgov, razumevanja potrošnikovih potreb, interoperabilnosti v organizaciji, CRM rešitev, uporabniške izkušnje, storitev in doseganja hitrejšega dostopa do trga.

Računalništvo v oblaku je prineslo veliko izzivov in priložnosti. Zaradi trenutne ekonomske situacije se na vseh poslovnih področjih organizacije osredotočajo na zniževanje stroškov, vendar ne za ceno kakovosti. To velja tudi za finančne institucije. V vrtincu dogajanja in izkoriščanja novih možnosti ne gre pozabiti na izzive, ki jih prehod v oblak prinaša za banke.

 Izzivi pri prehodu v oblak

Pri prehodu v oblak kot glavne izzive štejemo varnost, tehnološke in organizacijske prepreke ter družbena in zakonska vprašanja.

Pri vprašanju varnosti gre predvsem za pravice vpogleda v podatke v smislu administratorjev sistema, skladnosti z regulativo glede zunanjih revizij, hranjenja in upravljanja podatkov v skladu s politiko zasebnosti, segregacijo podatkov, nadomestne lokacije v primeru nesreče, neodvisno od platforme, zagotavljanje odkrivanja nezakonitih dejavnosti, dolgoročno zagotavljanje delovanja. Kar se tiče varnosti, se je potrebno zavedati, da ob pravi izbiri ponudnika storitev to navadno pomeni, da je varnost na precej višji ravni od varnosti v internih podatkovnih centrih naročnikov. Ponudniki namreč investirajo precej več resursov za namen zagotavljanja varnosti.

Pri vprašanju tehnoloških izzivov velja izpostaviti vzpostavitev in predvsem vzdrževanje ravni varnosti s strani ponudnika oblaka. Pri samem naročniku velja izpostaviti primer najema storitev iz različnih oblakov, kjer potencialno lahko pride do varnostne zanke.

Za organizacijske izzive štejemo usklajenost z eksternimi in internimi pravili ter regulativo, zaupanje ponudniku oblaka, potencialne spremembe internih politik.

Glede na omenjene izzive velja izpostaviti nekatere lastnosti ponudnika oblaka, ki so specifične za bančno industrijo.

Banke so močno odvisne od svojih strank, ki imajo lahko pomisleke glede lokacije hranjenja podatkov in zagotavljanja varnosti za svoje podatke.

Med zagotavljanje usklajenosti z zakonskimi zahtevami velja izpostaviti pravne dolžnosti in ugotavljanje pristojnosti pri pretoku podatkov čez državne meje. Sem štejemo tudi zagotavljanje varnosti podatkov, h kateremu je zavezana banka in velja tudi, če banka uporablja storitve v oblaku.

Novi svet bančnih storitev – pogled v prihodnost

Preden se podjetja lotijo projekta prehoda v oblak, se je potrebno vprašati: »Kako bo to vplivalo na poslovanje?« Ključne aktivnosti se za banke vseeno ne spreminjajo, s poslovnega vidika lahko rečemo, da se banke vračajo nazaj k osnovam. Glede na trenutne možnosti, ki jih ponujajo IT podjetja, to lahko storijo praktično brez večjih omejitev.

Bančništvo v oblaku ponuja prilagodljivost in nadgradljivost z namenom pokrivanja velikega spektra potreb in omogočanja zaračunavanja po uporabi. Tu ne gre zanemariti namena investicije pri novih storitvah in produktih, kjer so stroški investicije v interno programsko in strojno opremo lahko bistveno nižji.

Prehod v oblak bo za organizacijo pomenil organizacijsko spremembo, ki se bo najbolj odrazila v IT oddelkih. Po besedah mnogih informatikov tehnologija zdaj postaja tisto, čemur je v osnovi namenjena.

Namesto nameščanja, nadgrajevanja in vzdrževanja mnogih licenc za posamezne aplikacije ali nadgrajevanja strojne opreme bodo v oddelkih za informatiko imeli čas in nalogo vzpostaviti in zagotoviti, da se aplikacije uporabljajo v skladu z njihovim namenom. To posredno pomeni premik od ukvarjanja s tehnologijo k ukvarjanju s strankami in poslovanjem.

Za banke oblak lahko pomeni možnost za izvedbo pilotov in tržnih raziskav za nove produkte in storitve. To je zaradi prednosti, ki jih oblak ponuja, možno storiti že zgodaj v razvoju novih produktov in storitev.

Okvir: Informatika kot dejavnik konkurenčnosti podjetja

Z vidika banke se tako resursi preusmerijo od tehnologije k znanju. Tehnologija z vidika bank obstaja, vendar povsem v drugi vlogi in kako najbolje izkoristiti njene zmožnosti v skladu z zahtevami in omejitvami, ostaja eno od pomembnih vprašanj za banke.

Kakšna je vremenska napoved?

Petinsedemdeset odstotkov direktorjev informatike v podjetjih, gledano globalno, uporablja bančništvo v oblaku z namenom izboljšati informacijske storitve ali nameravajo to storiti v naslednjih štirih letih, v decembrskem poročilu poroča Savvis kot eden od ponudnikov računalništva v oblaku.

Po ocenah 40 % bank uporablja interne oblake za strojno opremo, 40 % pa jih še vedno išče primerno rešitev v oblaku. Še eno pomembno dejstvo je, da je 40 % institucij še vedno v dvomih zaradi potencialnih tveganj in niso prepričane, da prednosti pretehtajo ta tveganja.

Po raziskavah so finančne institucije največje upanje za oblak položile na znižanje stroškov, hitrejši čas, da produkti in storitve pridejo na trg, prilagodljivost, hitro obračunavanje provizij. Poleg tega so v finančnih institucijah izpostavili, da med prednosti oblaka štejejo neprestano izboljševanje programske opreme, nove poslovne priložnosti, večje možnosti za trženjske dogodke.

Devetinšestdeset odstotkov anketiranih je v isti raziskavi izjavilo, da jim bo računalništvo v oblaku pomagalo doseči večjo fleksibilnost. Poleg tega jih polovica meni, da tehnologija pomeni konkurenčno prednost in poleg tega omogoča inovacije.

Kako na sončno stran oblaka?

Pri izbiri ponudnika oblaka je pomembno, da je naročnik pozoren na slednje: storitev, ponudnika in sam prehod v oblak. Pri izbiri ponudnika je bistvenega pomena, ali je podjetje stabilno, ali ima in če ima kakšno zgodovino izpadov delovanja storitev. So se v preteklosti zgodile kakšne izgube podatkov? Poleg tega ne gre pozabiti na možnost prehoda v oblak v skladu z naročnikovimi časovnimi okviri. Za izbiro med različnimi ponudniki je pomembna primerjava stroškov in kakovosti ponujene storitve. Upoštevati je potrebno tudi geografsko lokacijo, predvsem zaradi dogovora o ravni storitev (Service Level Agreement) ter o zakonskih obveznostih. Da se identificira prava raven storitve, je v podjetju potrebno identificirati, katere prednosti želi izkoristiti in kakšne poslovne probleme želi rešiti.

Povzetek:

Bančništvo v oblaku nudi naročniku veliko prednosti, med drugim:

 • Znižanje stroškov infrastrukture, saj fizične komponente sistema nadomesti oblak; na tem mestu ne gre pozabiti, da še vedno ostane del stroškov infrastrukture, in sicer iz naslova komunikacij.
 • Čas razvitih produktov do trga je manjši, saj je infrastruktura že pripravljena.
 • Oblak poveča prilagodljivost in s tem nove poslovne modele.
 • Obstoječim storitvam in produktom se lahko poveča uporabnost, saj oblak ponuja nove možnosti uporabe.
 • Oblak ponuja večjo mobilnost v smislu neodvisnosti od infrastrukture.
 • Razvoj novih funkcionalnosti za obstoječe rešitve, ki so v oblaku, je lažji.
 • Nova programska in strojna oprema je le nekaj klikov stran, kar izloči skrbi glede razpoložljivosti in zasedenosti resursov. V oblaku je resursov vedno dovolj.
 • Zaradi količine razpoložljivih resursov so performance izboljšane; posledično manj časa zasedajo resurse, kar pomeni manjši strošek za banko.
 • Podatki v oblaku so zaščiteni in imajo več varnostnih kopij, tako da ni skrbi glede izgube podatkov v primeru težav.

Kljub vsem prednostim, ki jih nudi oblak, ne gre pozabiti na potrebno analizo, ki jo velja opraviti pred izborom izvajalca. Začetek analize na temo banke v oblaku lahko pomenita odgovora na vprašanji: »Katere prednosti oblaka želimo izkoristiti?« ter: »Kako bo prehod v oblak vplival na poslovanje?«

Tanja Majcen Velečič

Advertisements