Websphere Lombardi Edition – upravljanje poslovnih procesov na enostaven način

Posted on 15/11/2011

0


Tehnologija je bila vedno del iniciativ, povezanih z upravljanjem poslovnih procesov (BPM, ang. Business Process Management ), a vendar BPM primarno pomeni udeležbo ljudi iz poslovnega dela podjetja pri tehnoloških implementacijah in nadzoru. Ta sprememba, ko poslovni del prevzame lastništvo nad tehnologijo, je značilna za t. i. drugi val »enterprise computinga«, katerega nosilec je prav BPM.
Danes med vodilne tehnologije za BPM vsi poznavalci uvrščajo orodje Websphere Lombardi Edition (WLE) podjetja IBM. Gre za še eno od akvizicij podjetja IBM v preteklem letu , s katero je postal vodilni ponudnik rešitev BPM na svetu. Lombardi je eden najboljših poslovno orientiranih produktov BPM, ki lahko izpolnijo pravim poslovnim uporabnikom željo, da sodelujejo pri definiranju, kreiranju in upravljanju od tehnologije odvisnih poslovnih procesov.

Arhitektura programske opreme WebSphere Lombardi Edition

Slika 1: Arhitektura programske opreme WebSphere Lombardi Edition.

Produkt Lombardi zagotavlja poenoteno okolje za upravljanje poslovnih procesov (slika 1), ki je zasnovano tako, da poveže lastnike procesov, poslovne uporabnike in službo IT ter jim omogoča medsebojno sodelovanje na enostaven način. Jedro celotne rešitve predstavlja en sam procesni model, ki je skupen vsem modulom orodja Lombardi. To pa v praksi pomeni, da imajo vsi udeleženci od lastnikov procesov, načrtovalcev procesov, uporabnikov in vodstva v vsakem trenutku dostop do iste slike procesa, ki se točno tako tudi izvaja. Rešitev je zelo primerna za avtomatizacijo poslovnih procesov, ki zahtevajo visoko stopnjo angažiranosti s strani končnega uporabnika ter se pogosto spreminjajo. Lombardi omogoča izvedbo celotnega procesa skozi enoten uporabniški vmesnik. Z zbiranjem in posredovanjem poslovnih podatkov in dokumentov na pravo mesto ob pravem času omogoča izvedbo in dokončanje procesnih nalog. Celovit procesni tok lahko vključuje tako zaporedne kot ad hoc človeške dejavnosti ter vzajemno delovanje z drugimi sistemi. Sistemske povezave se izvajajo neposredno, in sicer z uporabo že razvitih vtičnikov, ki pripadajo izdelku WLE, s povezovanjem prek spletnih storitev ali posredno z uporabo osnovnega poslovno storitvenega vodila (ESB, ang. Enterprise Service Bus). Rešitev prav tako omogoča uporabo dokumentov, ki se nahajajo v zunanjih sistemih za upravljanje vsebine.

Nekoč so orodja BPM povezovali samo z modeliranjem procesov in z implementacijo delovnih tokov. Danes od sodobnega orodja BPM pričakujemo precej več. Tako produkt Lombardi vsebuje sledeče module:
– Izdelovalec procesa (Process Modeler): aplikacija za oblikovanje procesov, ki vključujejo ljudi, sisteme in dogodke. Za izdelavo procesnih diagramov se uporablja standard BPMN.
– Izdelovalec storitve (Service Modeler): aplikacija za izdelavo in preverjanje izvedb aktivnosti.
– Pregledovalec procesa (Process Inspector): aplikacija za testiranje in preverjanje procesov in storitev.
– Optimizator procesa (Process Optimizer): aplikacija za prepoznavanje preteklih, sedanjih in prihodnjih procesnih težav, ki na podlagi poslovnih ciljev izdela priporočila za izboljšave.
– Procesni portal (Process Portal): spletni portal, ki končnim uporabnikom omogoča upravljanje, določanje prednostne obravnave in sledenje stanja njihovih delovnih nalog in procesov. Običajno pomagajo končnim uporabnikom pri njihovi interakciji z delovnimi nalogami procesni trenerji (obrazci), ki so vgrajeni v procese rešitve WLE. Obenem omogoča portal poglede shem delovanja procesa, alarme in poročila. Uporabniki z ustreznimi dodeljenimi pravicami lahko tudi spreminjajo proces z namenom izboljšanja delovanja neposredno prek portala.
– Procesni center (Process Center): nadzorni modul, ki administratorjem omogoča upravljanje razvitih procesov, uporabnikov in vlog ter globalnih koledarjev.

Ključne prednosti izdelka WebSphere Lombardi Edition:
– pospešitev aktivnosti za izboljševanje procesov, saj je poslovnim uporabnikom in tehničnim razvijalcem omogočeno učinkovitejše sodelovanje,
– skrajšan čas in manjši napori, potrebni za vzpostavitev in spreminjanje procesnih aplikacij s pomočjo hitrega razvojnega okolja, ki vključuje naslednje funkcije in prednosti:
• grafična vpeljava – za vzpostavitev interaktivnega predvajanja vseh procesnih diagramov in storitev – za preverjanje procesnih zahtev v katerem koli trenutku brez zbiranja,
• skupna shramba vseh procesnih sredstev – za lažjo in preprostejšo ponovno uporabo sredstev iz različnih projektov po načelu »povleci in spusti«,
– hitro, točno in dosledno vodenje uporabnikov pri opravljanju kompleksnih nalog s pomočjo naslednjih funkcij in prednosti:
• »procesni trenerji« – za vodenje uporabnikov skozi neznane naloge korak za korakom,
• prednostna obravnava in iskanje nalog – z namenom zagotovitve, da so naloge pravočasno najdene in opravljene,
– izboljšano delovanje naročnikovih poslovnih procesov s pomočjo naslednjih funkcij in prednosti:
• skladišče podatkov o učinkovitosti procesov (Performance Data Warehouse) za samodejno zbiranje podatkov na področju učinkovitosti in njihovo povezovanje v realnem času z namenom obdelave poslovne metrike,
• semaforji v realnem času – za takojšnji vpogled v delo v teku in preteklo delo glede na zastavljene cilje,
• orodje »optimizator procesa« – za izjemno jasno vidnost ozkih grl na področju učinkovitosti in drugih težav neposredno na diagramu modela procesa,
– upravljanje vseh vidikov naročnikovega programa za upravljanje poslovnih procesov z namenom doseganja hitre širitve in sprejemanja ukrepov v celotni naročnikovi organizaciji s pomočjo naslednjih funkcij in prednosti:
• procesni center za osrednjo hrambo in nadzor vseh delovnih proizvodov, aplikacij in storitev procesa, ki jih naročnik uporablja v okviru svojega programa za upravljanje poslovnih procesov,
• shranjevanje različic posnetkov – za zmanjšanje kompleksnosti upravljanja različic z zajetjem ali obnovitvijo stanja vseh delovnih proizvodov v procesni aplikaciji ali kompletu orodja v določenem trenutku z enim samim klikom miške,
• register procesnega strežnika – za centralizirano nameščanje in spremljanje več procesnih različic v različnih strežniških okoljih v času delovanja.
Vendar pa je kljub vsemu Lombardi samo orodje, ki je sicer kot tehnologija nujno za uspešno upravljanje poslovnih procesov, ne pa dovolj. Podjetje potrebuje dovolj visoko zavedanje pomembnosti BPM s poslovnega vidika in kulture, v kateri poslovni uporabniki in IT delajo z roko v roki.

Advertisements