Opomnik na zdravstvene preglede

Posted on 15/05/2011

0


Neudeležba na zdravstvenem pregledu predstavlja velik problem v zdravstvenem sistemu, saj podaljšuje čakalne dobe in veča stroške poslovanja zdravstvenih organizacij. Z zakonom o najdaljših še dovoljenih čakalnih dobah so zdravstvene organizacije primorane izvajati aktivnosti, ki zmanjšujejo delež izostankov pri zdravstvenih pregledih. Za zmanjševanje izostankov pa je ključna pravočasna in zadostna obveščenost pacienta na zdravniški pregled. SRC Infonet ponuja rešitev, ki se je v več primerih pokazala kot optimalna in cenovno ugodna, to je uporaba komunikacijskih kanalov elektronske pošte in kratkih sporočil SMS z namenom opozarjanja pacienta na zdravniški pregled.

Značilnosti SMS sporočil

Slika 1: Značilnosti SMS sporočil

V zadnjem desetletju je bil na področju zdravstva opazen velik napredek. Razvoj novih zdravil, predstavitev in vpeljava novih tehnologij in tehnik diagnosticiranja ter promocija preventivnih zdravstvenih akcij predstavljajo dober primer napredka. Vendar izostanki pri naročenih zdravstvenih pregledih ostajajo izziv za ponudnike zdravstvenih storitev.

Neudeležba pri zdravstvenih pregledih je lahko posledica številnih dejavnikov. Nekateri avtorji [Lacy et al., 2005; Downer et al., 2005] poročajo, da so glavni razlogi za neudeležbo pozabljivost, delovne obveznosti, prezaposlenost itd. Neudeležba pri zdravstvenih pregledih negativno vpliva na zmogljivosti zdravstvenega sistema, produktivnost ter povečuje stroške dela [Geraghty et al., 2008]. Študija, izvedena v Veliki Britaniji, poroča o skoraj 360 milijonih funtov izgube v zdravstvenem proračunu zaradi neudeležbe na zdravstvenih pregledih v ambulantah, bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah [National Health Service UK, 2010]. Neudeležba na zdravstvenih pregledih pa ima tudi negativne posledice za bolnike. Podatki iz ZDA kažejo 10% dvig tveganja novih hospitalizacij pri bolnikih, ki se dogovorjenih zdravniških pregledov niso udeležili.

Zdravstvene ustanove se poslužujejo različnih strategij obveščanja in opominjanja pacientov o zdravniških pregledih preko telefonov, pošte ter z rednimi izobraževanji pacientov o pomembnosti udeležbe na zdravniškem pregledu. Tehnologija, ki nam je dostopna danes, pa nam omogoča večjo učinkovitost pri opozarjanju na zdravniške preglede preko uporabe komunikacijskih kanalov elektronske pošte ter mobilne tehnologije kratkih sporočil SMS.

Mobilna tehnologija – zdravstvene organizacije

Da so čakalne dobe eden največjih problemov slovenskega zdravstva, ni nič novega. Je pa novost, da so z letošnjim letom določene maksimalne dovoljene čakalne dobe. Preko izdanega pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov v okviru petega odstavka 15. člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08), smo v Sloveniji pridobili zakonsko določilo in s tem tudi časovni še dopustni okvir za čakalno dobo določene zdravstvene storitve.

V podjetju SRC Infonet se zavedamo, da k doseganju minimalnih čakalnih vrst oz. čakalnih dob lahko veliko pripomoremo tudi uporabniki zdravstvenih storitev sami. Nezanemarljiv delež čakalne dobe/čakalne vrste lahko predstavljajo naročeni pacienti, ki pa se samega pregleda oz. storitve zaradi različnih razlogov ne udeležijo in s tem po nepotrebnem povečujejo dolžino čakalne vrste. Omenjeni primer se lahko zgodi vsakemu izmed nas, uporabnikov zdravstvenih storitev. Temu pojavu pa botruje hiter tempo življenja in prezaposlenost z dnevnimi opravili tako v zasebnem kot v delovnem okolju.

Študije so pokazale, da lahko z zagotavljanjem opominjanja na preglede drastično pripomoremo k zmanjšanju čakalnih dob/vrst, prav tako pa s tem zmanjšujemo stroške poslovanja [Downer et al., 2005]. Tehnologijo, za katero v SRC Infonetu menimo, da bo prinesla želene rezultate, predstavlja mobilna tehnologija (elektronska pošta, kratka sporočila SMS).

Priročnost in osebno svobodo, ki nam jo prinaša mobilna naprava, smo že dolgo nazaj sprejeli in jo sprejemamo kot nekaj samoumevnega. Mobilne naprave so nam omogočile bolj učinkovito osebno življenje, vendar pa do pred kratkim še ni bilo znano, kako bodo mobilne naprave vplivale na povečanje učinkovitosti in produktivnosti v organizacijah pri nudenju lastnih storitev. Pritiski k višanju učinkovitosti in izboljšanju kakovosti storitev so prisotni domala v vseh sektorjih, vendar pa so v zadnjem času še najbolj zahtevni v sektorju javnega in privatnega zdravstva.

Potencial, ki ga ponujajo mobilne aplikacije, je moč izkoristiti v prid povečanja učinkovitosti zdravstvenih storitev. Glede na število mobilnih uporabnikov, prisotnih v slovenskem prostoru, je smiselno razmišljati o mobilni napravi kot povezavi ali komunikacijskem vmesniku med ponudnikom zdravstvenih storitev ter uporabniki. Kot so demonstrirale že številne študije [Rifat et al., 2005], mobilne naprave povečujejo dostopnost informacij končnim uporabnikom.

Pomembnost komunikacije med uporabnikom in ponudnikom storitev pa je toliko bolj očitna in pomembna v zdravstvenem sektorju. Poleg potenciala, ki ga prinaša uporaba mobilnih naprav v zdravstvu in se je izkazala že v drugih sektorjih, je pomembna lastnost mobilnih naprav tudi zagotavljanje zasebnosti, še posebej, ko se občutljiva vsebina zdravstvenih informacij prenaša preko mobilnega omrežja. Zasebnost in zaupanje sta pomembna in ker je mobilna naprava osebna lastnina in ni namenjena izmenjavi, je prednost uporabe mobilnih tehnologij toliko bolj očitna.

Seveda, mobilne naprave niso absolutna rešitev za izzive, s katerimi se moramo spopasti na področju zdravstvene oskrbe. Vsekakor obstajajo nekatere storitve v zdravstvenem sektorju, kot na primer geriatrična nega in duševno zdravje, kjer je potencial mobilnih naprav verjetno zelo omejen, vendar je število primerov, kjer se uporaba mobilnih naprav zdi še posebej primerna, neznatno večje.

SRC Infonet vidi prednosti uporabe mobilne tehnologije v zdravstvu na dveh področjih:

– v zagotavljanju boljše komunikacije med uporabnikom zdravstvenih storitev in ponudnikom (opozarjanje na zdravniške preglede, komuniciranje med zdravnikom in pacientom, informacije o delovnem času …),
– v povečanju učinkovitosti zdravstva preko samoorganiziranja, nadzorovanja pacientov s kroničnimi boleznimi (diabetes, KOPB …) in v povečanju participacije pri programih zdravljenja (tuberkuloza …).

Pogosto se nova tehnologija v zdravstvu omenja kot krivec povečanja stroškov, čeprav omogoča boljše zdravljenje in s tem tudi boljši rezultat za pacienta. Slabost novih informacijskih rešitev pa je v tem, da so pogosto dražje od tistih rešitev, ki jih nadomeščajo. Vendar pa obstajajo tehnologije, ki lahko povečajo učinkovitost zagotavljanja zdravstvenih storitev in obenem pomagajo zniževati stroške.

Visoka dostopnost in uporaba mobilnih naprav v večini socialnih skupin omogoča kratkemu sporočilu SMS, da predstavlja glavni komunikacijski kanal. Uporaba SMS sporočil je presegla in še vedno presega vsa pričakovanja uporabe ter tako predstavlja razširjen način komuniciranja v družbi. V primerjavi s sodobnimi socialnimi omrežji, kot sta na primer Twitter ali Facebook, SMS sporočilo še vedno predstavlja varnejšo komunikacijo ter boljše določanje želene skupine naslovnikov kot prej omenjeni alternativi. Prav tako mobilna telefonija z aplikacijo SMS ter posredno tudi elektronske pošte predstavlja velik potencial predvsem zato, ker je sposobna doseči končnega uporabnika neposredno brez vmesnih korakov. Poleg široke razširjenosti ima uporaba SMS tudi druge zelo pomembne prednosti, zaradi katerih predstavlja primeren način komuniciranja v zdravstvenem sektorju. Koncept »one to many« predstavlja lastnost pošiljanja sporočil različnim prejemnikom hkrati in tudi v različnih jezikih. Tako so sporočila lahko tudi vnaprej pripravljena, kar predstavlja prihranek časa, denarja in truda zdravstvenim organizacijam.

Prikaz SMS sporočila

Slika 2: Prikaz SMS sporočila.

Sporočila imajo tudi to pozitivno lastnost, da omogočajo stalnost, kar pomeni, da sporočilo lahko počaka, dokler si prejemnik ne vzame časa za pregled sporočila, kar povečuje priročnost in prijaznost. Prav tako poslana sporočila v primeru ugasnjenega mobilnega telefona počakajo na strežniškem centru in so posredovana mobilni napravi, ko se le-ta pojavi nazaj v omrežju. SMS sporočila navadno dosežejo prejemnika v nekaj sekundah, kar zagotavlja pravočasnost informacij, prav tako pa omogoča prejemniku potrditev prejete informacije.

Trenutno SRC Infonet svojim uporabnikom ponuja prvo možno prednost uporabe mobilne tehnologije na področju obveščanja, in sicer opominjanje/opozarjanje na zdravniški pregled.

Kot omenjeno že v uvodu, neudeležba pri zdravstvenih pregledih predstavlja velik strošek za zdravstvene ustanove, obenem pa močno vpliva na čakalne dobe oz. vrste. Neposreden vpliv ima tudi na doseganje določenih kazalnikov učinkovitosti zdravstvenega sistema kot celote.

Rešitev za preprečevanje omenjenega problema predstavlja opozarjanje pacienta na predvideni obisk preko mobilne aplikacije SMS oziroma preko elektronske pošte v različnih časovnih intervalih oz. z različnimi frekvencami pogostnosti. Tak način reševanja se je izkazal za zelo učinkovitega, saj omogoča do 30% znižanje stroškov zaradi neizvedenih pregledov in neudeležbe pacienta [Franklin, 2005; Robin, 2010].

SRC Infonet uporabnikom preko zdravstvenega informacijskega sistema omogoča opominjanje pacienta na pregled tako preko pošiljanja elektronske pošte kot tudi pošiljanja kratkih sporočil SMS. Ob vpisu pacienta v čakalno knjigo pacient sam določi, katero obliko obveščanja na prej dogovorjen zdravniški pregled želi uporabiti (slika 3). Zdravstveni informacijski sistem nato pacienta samodejno obvešča o stanju pregleda preko sms-a ali elektronske pošte. Če se pacient naroči na pregled preko aplikacije ePacient (www.epacient.si), pa lahko pacient brez posredovanja zdravstvenega delavca izbere želeni kanal (sms ali elektronska pošta) obveščanja na zdravniški pregled.

Ob vpisu pacienta v čakalno vrsto oz. čakalno knjigo ter določitvi načina obveščanja na zdravniški pregled se istočasno sproži tudi izračun čakalnih dob za posamezne ambulante, preiskave, in ta izračun se pošlje na elektronsko pošto izbranim osebam (vodstvu ustanove, vodji oddelka …). S tem omogočimo vodjem oddelkov in direktorjem, da pravočasno pridobijo informacije o trenutnih čakalnih dobah in se tako lahko hitreje odločajo o prerazporeditvi zdravstvenega osebja ali pacientov v druge ustanove, oddelke ipd. Izračun čakalnih dob se izvaja za posamezno ambulanto, zdravnika ali določeno aktivnost.

SMS obveščanje v zdravstvenem informacijskem sistemu.

Slika 3: SMS obveščanje v zdravstvenem informacijskem sistemu.

Zaključek nas ne sme presenečati. Tako kot smo sprejeli mobilne naprave kot nekaj samoumevnega, lahko podobno pričakujemo tudi na področju komuniciranja, nas – uporabnikov zdravstvenih storitev z zdravstvenim sistemom. Ena od pomembnih komunikacij, predstavljena v tem prispevku, predstavlja zgolj začetek, vendar pomemben korak k izboljšanju uporabniške izkušnje. Zdravniški pregled zahteva dodeljene resurse, potrebne za pregled pacienta ob določenem času. Ne glede na to, ali se pacient pregleda udeleži ali ne, pregled predstavlja določen strošek najema prostora ter prisotnost zdravstvenega osebja. Prav tako pa je verjetnost zdravstvenega zapleta večja pri pacientu, ki se pregleda ne udeleži, prav tako pa se s tem zmanjša možnost pravočasne intervencije. Uporaba SMS sporočil ali elektronske pošte za opominjanje na zdravniške preglede tako predstavlja pomemben korak k zmanjšanju izostankov od zdravniških pregledov. Pošiljanje SMS opomnikov zdravniških pregledov predstavlja učinkovit in poceni način komuniciranja s pacienti, prav tako pa je v primerjavi s tradicionalnimi metodami (pismo, telefonski klic) zamik med pošiljanjem in prejemanjem sporočil minimalen.

Literatura:

N. L. Lacy, A. Paulman, M. D. Reuter, B. Lovejoy, Why we don’t come: patient perceptions on non-show, Ann. Fam. Med. 2 (6) (2004) 541–545.

S. R. Downer, J. G. Meara, A. C. Da Costa, Use of SMS text messaging to improve outpatient attendance, Med. J. Aust. 183 (7) (2005) 366–373.

M. Geraghty, F. Glynn, M. Amin, J. Kinsella, Patient mobile telephone “text” reminder: a novel way to reduce non-attendance at the ENT out-patient clinic, J. Laryngol. Otol. 122 (2008) 296–298.

H. S. Kim, N. C. Kim, S. H. Ahn, Impact of a nurse short message service intervention for patients with diabetes, J. Nurs. Care Qual. 21 (3) (2006) 266–271.

A. J. Mitchell, T. Selmes, Why don’t patients attend their appointments? Maintaining engagement with psychiatric services, Adv. Psychiatr. Treat. 13 (2007) 423–434.

A. A. Rifat, R. S. Soalen, M. Anita (2005). Uses and Benefits of SMS in Healthcare Delivery,
Centre for Health Management, Imperial College London, UK, London.

Franklin V. PhD Thesis. “…” Unpublished, 2005. Op. Cit.

R. G. Milne (2010), Reducing non-attendance at specialist clinics: an evaluation of the effectiveness and cost of patient-focussed booking and SMS reminders at a Scottish health board. International Journal of Consumer Studies, 34: 570–580.

Jani Žumer, Matevž Zupan

Advertisements